Leveringsvoorwaarden Bisschopswijn

1. Wet Koop op Afstand

Bisschopswijn verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene- en leveringsvoorwaarden. Voor een weergave van deze wet, zie Wet Koop op Afstand.

2. Algemeen

2.1 In de algemene- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bisschopswijn: HiBi-Group VOF, handelend onder de naam Bisschopswijn, te Valkenburg, ingeschreven bij de KvK onder 56947860. Tevens handelend onder de persoonsnaam Claudia Bisschops.

koper/consument/gast: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Bisschopswijn opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een levering en/of dienst.

Diensten: De dienst die Bisschopswijn aanbied is het verkopen en bezorgen van flessen wijn, champagne en wijnaccessoires door heel Nederland, België en Luxemburg. Tevens het verzorgen van proeverijen, demonstraties, advisering en doceerwerkzaamheden op gastronomisch gebied.

2.2 Bisschopswijn behoudt zich het recht voor de algemene- en leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbod en Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper/consument/gast tot het stellen van een vraag of het doen van een aanbod. Bisschopswijn is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper/consument/gast geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2 Een aanbod van de potentiële koper/consument/gast als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

De potentiële koper/consument/gast heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Bisschopswijn via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Bisschopswijn ontvangen.

De potentiële koper/consument/gast heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

Een offerte is door de koper/consument/gast schriftelijk akkoord bevonden en door Bisschopswijn ontvangen ingeval door Bisschopswijn een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

Middels e-mail verkeer is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden over het aanbod.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper/consument/gast is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper/consument/gast opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bisschopswijn herroepen worden in geval de koper/consument/gast niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bisschopswijn garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

4.2 De koper/consument/gast is de prijs verschuldigd die Bisschopswijn in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bisschopswijn worden gecorrigeerd.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere koper/consument/gast betalen middels achteraf verstuurde factuur.

5.2 Bestellingen gedaan door de zakelijke koper/consument/gast kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur en dienen binnen de gestelde termijn voldaan zijn. Dit met uitsluitend toestemming van Bisschopswijn.

5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bisschopswijn is geen partij in de relatie tussen de koper/consument/gast en de kaartuitgever.

5.4 Ten laste van de koper/consument/gast komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bisschopswijn, als gevolg van de niet nakoming door de koper/consument/gast van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

5.5 In geval van niet tijdige betaling is Bisschopswijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper/consument/gast de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Internetbestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen bezorgd. Grotere bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en zoveel mogelijk rekening houdend met de door de koper/consument/gast opgeven bezorgdatum. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door de koper/consument/gast opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper/consument/gast tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.3 De koper/consument/gast is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Bisschopswijn gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Bisschopswijn van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper/consument/gast niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Bisschopswijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

7. Afkoelperiode, herroeping en ruiling

7.1 De koper/consument/gast kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

7.3 In geval van ontbinding is de koper/consument/gast verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Bisschopswijn terug te zenden in de staat waarin de koper/consument/gast het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper/consument/gast.

7.4 Indien de koper/consument/gast van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bisschopswijn binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper/consument/gast aan Bisschopswijn betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Bisschopswijn niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper/consument/gast na te komen. Bisschopswijn is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens

9.1 Bisschopswijn zal de gegevens van de koper/consument/gast uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10.

9.2 Bisschopswijn neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

10. Privacy

10.1 Bisschopswijn respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen of aanvullende informatie over onze producten en diensten wil. Alle door u voor leveringen en informatie beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.

10.2 Bisschopswijn zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze e-mailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e-mailservice zullen wij alleen uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien koper/consument/gast aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Koper/consument/gast is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat koper/consument/gast is uitgegaan van door of namens Bisschopswijn verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 koper/consument/gast is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van koper/consument/gast aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan koper/consument/gast toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Bisschopswijn aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5 Koper/consument/gast is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

11.6 Indien koper/consument/gast aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van koper/consument/gast beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.7 De aansprakelijkheid van koper/consument/gast is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van koper/consument/gast of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendom

Koper/consument/gast behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Koper/consument/gast heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Bisschopswijn ter kennis van derden wordt gebracht.

De Bisschopshoeve

  • Sibberkerkstraat 91
    6301 AV Valkenburg a/d Geul

Volg ons